เปรียบเทียบ และ สมัคร บัตรเครดิต KTC ออนไลน์ ของประเทศไทย
Compare and apply online for KTC Credit Cards

"ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเพื่อ เปรียบเทียบและยืนยันการสมัคร บัตร เครดิต KTC ของคุณผ่านทางการสมัครทางออนไลน์"
"It just takes a minute to complete and submit your
KTC Credit Card online application."

บตั รเครดิต KTC นีใ้ ช้เพื่อชําระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการใช้เงินสด ณ ร้านค้าหรือสถานบริการทั่วประเทศและทวั่ โลกที่มีสญั ลักษณ์ Visa หรือ MasterCard หรือ JCB (ขึน้ อยู่กบั ประเภทบตั ร) และจะต้องชําระเงินในภายหลงั โดยมีระยะเวลาการชําระคืน โดยปลอดดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน หากชําระเตม็ จํานวน ตามวนั ครบกําหนดโดยมีระยะเวลาสงู สดุ 45 วนั นบั จากวนั สรุปยอดรายการ และสามารถใช้เบิกถอนเงินสดลว่ งหน้าได้ สำหรับปี 2558 บริษัทมีจำนวนบัญชีรวมประมาณ 2.6 ล้านบัญชี แบ่งเป็น บัตรเครดิต 1,887,015 บัตร และ KTC CASH 747,343 บัญชี

Get the KTC บัตรเครดิต of your choice to enjoy the benefits and rewards today!

warningThe card issuer may STOP card offers and promotions without notice. Grab the card of your choice while it last.

Krungthai Card Public Company Limited

KTC CREDIT CARD is a credit card for paying for goods and services instead of using cash at stores or businesses nationwide and worldwide displaying Visa / MasterCard / JCB sign (depending on the type of card). The repayment term without accruing interest and Credit line usage fee, when the repayment is made in full within a due date, is a maximum of 45 days from the account summary date. You can also withdraw cash advance from credit card. As at December 31, 2015, KTC had a total of 2.6 million accounts consisting of 1,887,015 credit cards and 747,343 personal loan accounts.

img
img
img
img
lock

Safe and secure online application with SSL encryption technology

img
img
img
img
MSIG ประกันรถยนต์ Safe Guard Easy 3+

img
img
img
img
วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช